onsdag 11 april 2018

DSoE har tagit sig till Malmö för att stannaDet har nu gått tre år sedan planerna på ett internationellt projekt kring skolors digitalisering föddes. Sedan dess har åtta länder samarbetat, diskuterat, stött och blött ideer och goda exempel på undervisning som stärkts med digitala verktyg på olika sätt. Länderna som är Danmark, Finland, Irland, Italien, Portugal, Frankrike, Spanien och Sverige. Varje land har haft sina specificerade uppgifter men vi har samarbetat kring dem alla för att hjälpas åt. Länderna har var sin gång stått värd för de andra och då bjudit på spännande skolbesök och andra relevanta besök för skolans digitalisering och samarbete med näringslivet. eTwinning har varit en stor del av projektet och inspirerat till många samarbeten över gränserna. Detta har skapat kontakter som kommer att bestå långt efter att Erasmus+ projektet Digital Schools of Europe har pågått. För Sveriges del har det varit Malmö som varit med och det har varit Grundskoleförvaltinngens IT-enhet som varit koordinator och 10 Malmöskolor som deltagit. Dessa skolor är: Söderkullaskolan, Stenkulaskolan, Apelgårdsskolan, Videdalsskolan, Lorensborgsskolan, Oxievångsskolan, Kryddgårdsskolan,  Kroksbäcksskolan, Västra hamnens skola och Lindängeskolan. Dessa skolor har arbetat hårt för att driva eTwinningprojekt, dela med sig av Best Practices och prova vår Roadmap - våra kriterier som vi har arbetat fram i gruppen. Projektets två stora uppdrag har varit att dels dela med sig av Best Practices och dels att plocka fram generella kriterier för när en europeisk skola kan anses vara digitaliserad. Dessa kriterier bygger på ett system med kriterier som började användas på Irland 2010. Det heter Digital Schools of Distinction. Det  vi ville se var hur kan vi använda de kriterier som var i bruk på Irland och omarbeta dem för att passa för våra åtta länder utan att bli alldeles för generella. Detta arbete har gått över förväntan och i alla våra länder arbetas det med att hitta metoder för att införa detta som ett system att använda sig av som passar vardera land. Vi omarbetar dem efter lokala förhållanden men ursprunget och grunden är samma hos alla. Våra representanter från Irland har varit i Bryssel och träffat kommissionärer ett flertal gånger för att där bidra med våra idéer som en grund bland andras idéer för SELFIE, det självskattningsverktyg som EU har tagit fram för när en skola kan anses vara digitaliserad. SELFIE är en forkortning för Self-reflection tool for digitally capable schools.   SELFIE, som har utvecklats av bland andra Joint Research Centre  i samarbete med ett flertal experter
som jag nämnde ovan har sju huvudkriterier, DSoE har fem. Här är de sju som SELFIE har:
  1. Styrning och ledarskap
  2. Skolledares, lärares och elevers digitala kompetens
  3. Kompetensutveckling
  4. Bedömning av elevernas kunskaper
  5. Undervisningens innehåll
  6. Samarbete och nätverkande
  7. Infrastruktur
DSoE:s huvudkriterier är:
1.  Ledarskap & planering: En skola som vill få utmärkelsen “Digital Schools of Europe” skall  
 ha en väl definierad IKT-strategi, och en positiv inställning till IKT.
2.  Integrering av IKT: Skolan skall integrera digital teknik i skolplanen.
All personalen visar en tydlig förståelse för hur digital teknik kan användas för att förbättra inlärningen.
3. IKT-kultur:Skolan visar en medvetenhet om att digital teknik påverkar
kvaliteten på lärande och undervisning, elevers attityder, beteende och skolans IKT-klimat.
4. Fortlöpande professionell utveckling: Skolan skall visa ett engagemang för kontinuerliga möjligheter
till yrkesmässig utveckling i IKT, informera lärare, hålla kurser, samt att erbjuda allmänt stöd.
5.  Resurser och infrastruktur: Skolan skall ha både lämpliga IKT-resurser,  inklusive hårdvara, mjukvara
och infrastruktur för att stödja olika lärmiljöer. De ska också ha  genomtänkta planer för IKT- utveckling
beskriven i skolans policydokument.

Projektets hemsida:
I både Selfie och DSoE är det viktigt att det inte bara är skolledare som genomför självskattningen
utan det är viktigt att all personal involveras. Selfie involverar också eleverna. Selfie kommer att


Vad har då hänt i Malmö? Rektorerna i projektet såg att det fanns stor potential i det och att det skulle kunna vara till stor hjälp i skolorna. Därför skrevs ett förslag som antogs av våra politiker och i februari så sjösattes projektet. Arbetsnamnet var DSoM - Digital Schools of Malmö men nu när det är omgjort efter Malmöförhållanden och behov så har det också bytt namn och heter nu; Varje Elevs Bästa Digitala Skola.