DSoE

Här ligger inläggen så att de senaste inläggen ligger överst - för att läsa mer om projektet så ber jag er att skrolla ner på sidan

Mars 2018Det har nu gått tre år sedan planerna på ett internationellt projekt kring skolors digitalisering föddes. Sedan dess har åtta länder samarbetat, diskuterat, stött och blött ideer och goda exempel på undervisning som stärkts med digitala verktyg på olika sätt. Länderna som är Danmark, Finland, Irland, Italien, Portugal, Frankrike, Spanien och Sverige. Varje land har haft sina specificerade uppgifter men vi har samarbetat kring dem alla för att hjälpas åt. Länderna har var sin gång stått värd för de andra och då bjudit på spännande skolbesök och andra relevanta besök för skolans digitalisering och samarbete med näringslivet. eTwinning har varit en stor del av projektet och inspirerat till många samarbeten över gränserna. Detta har skapat kontakter som kommer att bestå långt efter att Erasmus+ projektet Digital Schools of Europe har pågått. För Sveriges del har det varit Malmö som varit med och det har varit Grundskoleförvaltinngens IT-enhet som varit koordinator och 10 Malmöskolor som deltagit. Dessa skolor är: Söderkullaskolan, Stenkulaskolan, Apelgårdsskolan, Videdalsskolan, Lorensborgsskolan, Oxievångsskolan, Kryddgårdsskolan,  Kroksbäcksskolan, Västra hamnens skola och Lindängeskolan. Dessa skolor har arbetat hårt för att driva eTwinningprojekt, dela med sig av Best Practices och prova vår Roadmap - våra kriterier som vi har arbetat fram i gruppen. Projektets två stora uppdrag har varit att dels dela med sig av Best Practices och dels att plocka fram generella kriterier för när en europeisk skola kan anses vara digitaliserad. Dessa kriterier bygger på ett system med kriterier som började användas på Irland 2010. Det heter Digital Schools of Distinction. Det  vi ville se var hur kan vi använda de kriterier som var i bruk på Irland och omarbeta dem för att passa för våra åtta länder utan att bli alldeles för generella. Detta arbete har gått över förväntan och i alla våra länder arbetas det med att hitta metoder för att införa detta som ett system att använda sig av som passar vardera land. Vi omarbetar dem efter lokala förhållanden men ursprunget och grunden är samma hos alla. Våra representanter från Irland har varit i Bryssel och träffat kommissionärer ett flertal gånger för att där bidra med våra idéer som en grund bland andras idéer för SELFIE, det självskattningsverktyg som EU har tagit fram för när en skola kan anses vara digitaliserad. SELFIE är en forkortning för Self-reflection tool for digitally capable schools.   SELFIE, som har utvecklats av bland andra Joint Research Centre  i samarbete med ett flertal experter
som jag nämnde ovan har sju huvudkriterier, DSoE har fem. Här är de sju som SELFIE har:
  1. Styrning och ledarskap
  2. Skolledares, lärares och elevers digitala kompetens
  3. Kompetensutveckling
  4. Bedömning av elevernas kunskaper
  5. Undervisningens innehåll
  6. Samarbete och nätverkande
  7. Infrastruktur
DSoE:s huvudkriterier är:
1.  Ledarskap & planering: En skola som vill få utmärkelsen “Digital Schools of Europe” skall  
 ha en väl definierad IKT-strategi, och en positiv inställning till IKT.
2.  Integrering av IKT: Skolan skall integrera digital teknik i skolplanen.
All personalen visar en tydlig förståelse för hur digital teknik kan användas för att förbättra inlärningen.
3. IKT-kultur:Skolan visar en medvetenhet om att digital teknik påverkar
kvaliteten på lärande och undervisning, elevers attityder, beteende och skolans IKT-klimat.
4. Fortlöpande professionell utveckling: Skolan skall visa ett engagemang för kontinuerliga möjligheter
till yrkesmässig utveckling i IKT, informera lärare, hålla kurser, samt att erbjuda allmänt stöd.
5.  Resurser och infrastruktur: Skolan skall ha både lämpliga IKT-resurser,  inklusive hårdvara, mjukvara
och infrastruktur för att stödja olika lärmiljöer. De ska också ha  genomtänkta planer för IKT- utveckling
beskriven i skolans policydokument.

Projektets hemsida:
I både Selfie och DSoE är det viktigt att det inte bara är skolledare som genomför självskattningen
utan det är viktigt att all personal involveras. Selfie involverar också eleverna. Selfie kommer att


Vad har då hänt i Malmö? Rektorerna i projektet såg att det fanns stor potential i det och att det skulle kunna vara till stor hjälp i skolorna. Därför skrevs ett förslag som antogs av våra politiker och i februari så sjösattes projektet. Arbetsnamnet var DSoM - Digital Schools of Malmö men nu när det är omgjort efter Malmöförhållanden och behov så har det också bytt namn och heter nu; Varje Elevs Bästa Digitala Skola.

7 Maj 2017

Vi har nu kommit en bra nit längre med att implementera DSoM i Malmö. Ett beslut är taget i Grundskolenämnden att vi ska genomföra DSoM fullt ut på alla våra grundskolor och i skrivande stund håller vi på att testa kriterierna så som de ser ut i DSoE. Det är tillsatt en lite grupp bestående av Annie Bergh, Daniel Pamp, Johan Magnusson och Magnus Hemborg som håller på att omarbeta kriterierna och anpassa dem specifikt till svenska förhållanden samtidigt som de översätts. I princip  alla skolor i Malmö har genomfört skattningen på prov nu och de flesta av skolorna i DSoE har gjort en djupare undersökning och även låtit sina arbetslag göra skattningen för att de ska få ett underlag att arbeta med på sina skolor för att få en samsyn inom skolan. DSoM kommer att ge skolorna den IKT-handlingsplan de behöver för att arbeta vidare med sin egen digitala utveckling. DSoM-kriterierna kommer också att ge tydliga fingervisningar till förvaltningen om det finns saker som behöver göras från förvaltningsnivå för att underlätta skolornas/rektorernas/lärarnas arbete.


6 December 2016

Det har hänt mycket kring DSoE i Malmö på senaste tiden - faktiskt så mycket att vi nog ska byta namn på hemmaplan till DSoM - Digital Schools of Malmö. Det är ett mer passande namn känns det som när vi talar om det här hemma. vi har ökat från 7 skolor till 11 skolor på kort tid och vi välkomnar Stenkulaskolan, Lindängeskolan, Strandskolan och Bergaskolan till vårt glada gäng. 

Vår Roadmap - vårt skattningsschema som tagits fram i projektet som ett skattningsschema som ska kunna passa vilken skola i Europa som helst börjar nu bli klar. Det finns fortfarande en del saker att fylla i men jag vet att Neil arbetar för fullt med detta. Här är länken till vår Roadmap:

Roadmap - skattningsschema

Genom att skatta sin skola inom de fem huvudrubrikerna (ledarskap och vision, implementering av IKT i läroplansarbetet, utbildning, utveckling av lärarnas kompetens, utveckling av den digitala kulturen på skolan och resurser/infrastruktur) så får skolan en god bild av hur de ligger till på sin digitala väg. Det kommer sedan att läggas in utbildningar, länkar och goda exempel på hur man kan gå vidare för att nå ännu längre. Allt det är inte klart än. Men det är som sagt på väg. 

20 oktober 2016

DSoE in progress


For the fourth time during the project, the eight countries involved in DSoE met for a Transnational meeting. THis time it took place in Limoges and it was arranged by the Université de Limoges and lasted from the 12th of October until the 15th of October.

We got a very inspirational introduktion by André Tricot, Professor of Psychology in the Work and Cognition Lab (French national council for research - CNRS), Gerard McHughes and Robbie O´leary. They really set the theme on the conference and showed us that we are on the right path and that together we can overcome and accomplish anything. This was meant in a larger view than only the project but everyone in Europe.

Andre Tricot told us about the French school system and Gerard talked about the importance of preparing ourselves for the future that is already here. The development is going fast, very fast and we need to keep up and prepare our pupils for this exciting but unsure future. Finally Robbie talked about the enormous benefits of working digitally, what we need to do in order to become digital schools and and to help teachers to use digital tools in their everyday life.

The partners spent the entire conference doing administrative work and plan for how we are proceeding in the project. This was very fruitful. We are well on our way and we help each other out as much as we can.

It was an interesting meeting and it was very noticably that we now is half through the project and the interest in starting eTwinning projects within the project is increasing. Several eTwinning projects saw the light of day and will start during the next fw weeks. The networking started immediately for the teachers and kept going through the entire conference until our meeting was over and even though many of us didin't know each other to begin with we departed as friends.

Inlagt september 2015
Det är såå spännande att det Erasmusprojekt som jag (som administratör) tillsammans med representanter från 7 andra länder har arbetat fram nu har blivit godkänt. 6 skolor från Malmö har visat intresse att vara med och under tre år ska vi arbeta hårt med projektet som heter Digital Schools of Europe som handlar om hur vi gör en skola digitaliserad och när den kan kallas för det. När har vi digital kompetens och när är det digitalt ytflyt? Det kommer från ett koncept som redan är i full gång i Irland och inbegriper ett mycket stort antal skolor där. Vi vill arbeta över gränserna och mycket av arbetet kommer att gå genom eTwinning. Ni kommer att kunna följa vårt arbete här.

Digital Schools of Europe
‘Digital Schools of Europe är ett Erasmus+ projekt som initierades av Irland i februari 2014 och som svenska partners deltar grundskolans IT-enhet och ett antal av Malmö stads grundskolor. Vi började med sex stycken skolor men är nu uppe i nio och det ser ut som om vi kommer att bli fler. Det är ett projekt som bygger på ett koncept som närmast kan liknas vid Grön flagg men som handlar om kriterier för när en skola är digitaliserad. På Irland har detta system varit igång i några år. Projektet initierades genom en inbjudan från Irland att komma och diskutera ett eventuellt projekt kring hur vi skulle kunna hitta en gemensam standard för när en skola är digitaliserad. I Irland har man ett koncept som heter DSoD (Digital Schools of Distinction) där man har satt upp kriterier för vad en skola där ska ha uppnått för att vara digitaliserad.

Projektet i sig går ut på är att anpassa och komplettera dessa befintliga kriterierna så att de  passar över hela Europa för att beskriva när en skola är digitaliserad. I projektet problematiseras det kring begreppet digitaliserad skola, skapas det ett samarbete mellan skolorna som i sin tur möjliggör ett kollegialt lärande i ett större sammanhang utanför skolan. I projektet anordnas studieresor till andra europeiska skolor, det samlas in exempel på Best practice och skapas onlinebaserad MOOCS för att höja den digitala kompetensen, mindre eTwinningprojekt uppmuntras mellan länderna - allt för utveckla alla de 100 skolor som är med i projektet digitalt och att stödja och sprida deras  utvecklingsarbete. När kriterierna är fastställda, vilket sker i november 2016, så kommer alla skolorna att få möjlighet att börja arbeta mot dem med konkreta mål på sina respektive skolor. När skolledningarna anser att de har uppnått alla kriterierna så kommer det ut en validator för att säkerställa dem. Därefter är det dags att ha en högtidlig ceremoni där ett bevis som kan sättas upp på skolan kommer att överräckas. Det är viktigt att myndighetspersoner finns med på dessa ceremonier för att visa på betydelsen av dem. Det är så det fungerar i Irland nu och det är så vi kommer att göra initialt också.

I korthet är huvudrubrikerna  till kriterierna följande för att vara en digital skola:
Ledarskap & planering: En skola som vill få utmärkelsen “Digital Schools of Europe” skall   ha en väl definierad IKT-strategi, och en positiv inställning till IKT.
Integrering av IKT: Skolan skall integrera digital teknik i skolplanen. All personalen visar en tydlig förståelse för hur digital teknik kan användas för att förbättra inlärningen.
IKT-kultur:Skolan visar en medvetenhet om att digital teknik påverkar kvaliteten på lärande och undervisning, elevers attityder, beteende och skolans IKT-klimat.
Fortlöpande professionell utveckling: Skolan skall visa ett engagemang för kontinuerliga möjligheter till yrkesmässig utveckling i IKT, informera lärare, hålla kurser, samt att erbjuda allmänt stöd.
Resurser och infrastruktur: Skolan skall ha både lämpliga IKT-resurser,  inklusive hårdvara, mjukvara och infrastruktur för att stödja olika lärmiljöer. De ska också ha  genomtänkta planer för IKT- utveckling beskriven i skolans policydokument.
Projektets hemsida: http://www.digitalschoolseurope.eu/


Det kan närmast liknas vid Grön Flagg och intentionen från de som från början gav idén var att det skulle delas ut en flagga liksom man får när kriterierna för Grön Flagg är uppnådda men i dagsläget får var skola som kvalificerat sig en fin plakett. Just nu (mars 2016 är det uppemot 260 skolor som har fått denna plakett och cirka 1700 som arbetar på att uppnå de givna kriterierna. Se länksamling längre ner för kriterierna. När dessa kriterier är uppnådda så kommer det ut en valideringsperson som ska inspektera skolan och dess arbete. Det gäller att ha all personal med på banan och arbeta brett med den digitala kompetensen.

Vårt projekt heter DSoE (Digital Schools of Europe) och vi ska under tre år utarbeta egna kriterier - kanske med grund i Irlands och kanske inte - det får tiden utvisa. Dessa kriterier ska vara gällande för vilket land i EU som helst är tanken och vi följer en gedigen planering. Det är ambitiösa länder som är med och som har arbetat ihop tidigare så inom projektet finns en gedigen kunskapsbank och en mycket stark vilja till att skapa något hållbart/beständigt som ska kunna gynna alla. De länder som är med förutom Sverige och Irland är: Danmark, Finland, Spanien, Frankrike, Portugal och Italien. I projektets uppstart gjorde vi en nulägesrapport som kommer att läggas på projektets hemsida (se länk nedan) och nästa steg är just nu under arbete och det är en behovsinventering för samtliga länder och den är Sverige ansvarig för att genomföra. Under projektets gång gör vi eTwinningprojekt tillsammans, vi samlar goda exempel som kommer att läggas ut på tidigare nämnda hemsida och det kommer att skapas onlinekurser för att öka den digitala kompetensen hos våra skolledare och pedagoger.

Här är länken till Digital Schools of Distinction

Här är länken till Digitial Schools of Europe - projektets egen webbsida.

Tidningen skolvärlden har skrivit en artikel om projektet och eTwinning som heter Smart digitalisering av Malmöskolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar